Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden JAWS B.V. KvK nummer: 09002816 | BTW nummer 20.17.039.B.01

 

Artikel 1. Werkingssfeer

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van JAWS B.V. (JAWS).

 

Artikel 2. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Dienstverlening: onder de dienstverlening van JAWS worden alle diensten verstaan die door JAWS worden verleend, onder andere bestaande uit: werving- en selectie, uitzending, detachering, payrolling en consultancy. De uitzending, detachering en payrolling worden verder uitbesteed aan de back office partner (BOP).
 2. Back office partner: de juridisch werkgever met betrekking tot de uitzending, detachering en payrolling. De BOP verzorgt de uitbetalingen van lonen en afdrachten. Met uitzondering van de werving en selectie en consultancy verzorgt de BOP tevens de facturatie en het debiteurenbeheer. De algemene voorwaarden van de BOP zijn bij de verloning, facturatie en het debiteurenbeheer van toepassing.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die zich door tussenkomst van JAWS voorziet van een (project) medewerker of die zich bedient van de werving en selectie en consultancy dienstverlening van JAWS of die zich door tussenkomst van JAWS voorziet van een kandidaat.
 4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door JAWS voorgesteld wordt aan een opdrachtgever van JAWS op grond van de overeenkomst.
 5. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, overeengekomen met de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). De BOP conformeert zich als juridisch werkgever ook aan deze geldende voorwaarden.
 6. Werving en Selectie: het behulpzaam zijn van opdrachtgevers bij het zoeken naar kandidaten, waarbij tot totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de opdrachtgever en de kandidaat wordt beoogd.
 7. Uitzending en detachering: iedere natuurlijke persoon die door tussenkomst van JAWS werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever verricht of gaat verrichten. De opdrachtgever is op zoek naar personeel waarbij hij de kandidaten niet direct in vaste dienst wil/kan nemen.
 8. Payrolling: Het juridisch werkgeverschap van medewerkers verzorgen die op basis van de geldende CAO voor uitzendkrachten bij derde(n) (de opdrachtgever) ter beschikking worden gesteld en onder diens leiding en toezicht arbeid verrichten.
 9. Consultancy: het bieden van (HR) advies aan opdrachtgever door JAWS waar advieskosten per uur voor in rekening worden gebracht.
 10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en JAWS op grond waarvan JAWS werving en selectie of uitzending- , detachering- of payrolling werkzaamheden verricht ten behoeve van de betreffende opdrachtgever.
 11. Inleenbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de medewerker uitoefent. De inleenbeloning bestaat uit de elementen die volgen uit de geldende ABU/NBBU-CAO. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting is naar keuze van opdrachtgever te compenseren in tijd of geld. Het element kostenvergoedingen is alleen van toepassing voor zover JAWS deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid en offertes

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van JAWS en op alle overeenkomsten tussen de
  opdrachtgever en JAWS. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle, op zodanige overeenkomst voortbouwende, volgende rechtsverhoudingen, tussen JAWS en de opdrachtgever, tenzij door JAWS uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. Toepasselijkheid van eigen voorwaarden van de opdrachtgever, of andere voorwaarden, wordt door JAWS van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden binden JAWS slechts indien en voor zover dit door JAWS schriftelijk met zoveel woorden is bevestigd.
 4. Alle offertes van JAWS zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

 

Artikel 4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

 1. JAWS zal iedere overeenkomst bevestigen met vermelding van de aard van de dienstverlening. Bij gebreke van een dergelijke bevestiging wordt het bestaan van de overeenkomst en de aard van de dienstverlening afgeleid uit de correspondentie tussen de partijen.
 2. Indien door tussenkomst van JAWS één of meerdere gesprekken tussen een voorgestelde kandidaat en de opdrachtgever plaatsvindt, erkent de opdrachtgever een overeenkomst met JAWS te zijn aangegaan en aanvaardt de opdrachtgever de door JAWS gehanteerde tarieven en betalingstermijnen.
 3. Door de aanvaarding van een overeenkomst tot werving en selectie neemt JAWS een inspanningsverplichting op zich. Een voordracht van een kandidaat komt tot stand naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap.
 4. Inlichtingen die door de opdrachtgever zelf aan JAWS zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard.
 5. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de kandidaat.
 6. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 7. JAWS is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door JAWS in strijd met het bepaalde in lid 3 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van JAWS in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.

 

Artikel 5. Duur en beëindiging van de opdracht

 1. Voor het bepalen van de opzegtermijn bij beëindiging van een overeenkomst geldt de datum van het poststempel van de schriftelijke opzegging aan JAWS als de dag van de opzegging door de opdrachtgever jegens JAWS.
 2. In alle gevallen van beëindiging van een overeenkomst jegens JAWS moet de opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de overeenkomst aan de kandidaat.
 3. Opdrachtgever communiceert schriftelijk één maand voor beëindiging van overeenkomsten (met de duur van 6 maanden of langer) aan JAWS of deze wordt verlengd en onder welke condities.
 4. Met betrekking tot de werving en selectie eindigt een overeenkomst door het slagen daarvan, bestaande uit acceptatie door de opdrachtgever van de voorgedragen kandidaat of door het verstrijken van de eventueel overeengekomen maximale duur van de overeenkomst. Partijen kunnen deze duur in onderling overleg verlengen.
 5. Ongeacht het bepaalde in de vorige leden zal JAWS nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een beëindiging, noodzakelijk geworden door of op grond van een overheidsvoorschrift, ook indien dit alleen voor JAWS geldt, of voor een beëindiging door de kandidaat van de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, ook indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn, hoe kort ook. JAWS zal wel een redelijke zorg aanwenden dat zo mogelijk ook met inachtneming van het vorenstaande de opdrachtgever hiervan zo tijdig mogelijk op de hoogte wordt gesteld en dat desgewenst aan de opdrachtgever een andere kandidaat zal worden bezorgd. Ten aanzien van deze andere kandidaat ontstaat dan een nieuwe overeenkomst, waarop afzonderlijk dit artikel van toepassing is.
 6. Indien de duur van de overeenkomst afhankelijk is gesteld van een zekere toekomstige gebeurtenis of van het eindigen van een bepaald project of indien de opdrachtgever de overeenkomst binnen de overeengekomen proeftijd wenst te beëindigen, is de opdrachtgever gehouden om, indien de einddatum bekend is, JAWS hiervan onmiddellijk doch uiterlijk vijf werkdagen tevoren schriftelijke aanzegging te doen. Bij gebreke van een dergelijke tijdige aanzegging is de opdrachtgever aansprakelijk voor de eventuele schade van JAWS die daarvan het directe of indirecte gevolg is.
 7. Voor al het overige dat niet geregeld is in dit artikel zijn de algemene voorwaarden van de BOP van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6. Arbeidsomstandigheden

 1. De opdrachtgever is aangemerkt als werkgever van de kandidaten in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet in het geval van uitzending, detachering en payrolling. De opdrachtgever is als zodanig gehouden de werkzaamheden van de kandidaten te doen plaatsvinden met inachtneming van de bij of krachtens die wet gestelde eisen.
 2. De opdrachtgever zal aan JAWS en aan de medewerker vóór de aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken met betrekking tot de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats.
 3. Daarnaast is de opdrachtgever jegens JAWS verplicht zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te geven dat die kandidaat tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.
 4. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de eerste drie leden van dit artikel niet of onvoldoende is nagekomen en de betreffende kandidaat, JAWS of nabestaanden van kandidaat dientengevolge schade lijden in de zin van artikel 7:658 BW of anderszins, is de opdrachtgever jegens JAWS gehouden tot vergoeding van de schade aan de kandidaat of diens nabestaanden, tenzij door de opdrachtgever bewijs wordt geleverd dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van die kandidaat.
 5. De opdrachtgever zal JAWS te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van kandidaten uit hoofde van artikel 7:658 BW of anderszins en hij verleent JAWS de bevoegdheid haar aanspraken terzake jegens de opdrachtgever te cederen aan de direct belanghebbende(n).
 6. De opdrachtgever heeft als enige invloed op de arbeidsomstandigheden zoals vermeld in dit artikel. JAWS behoudt zich dan ook het recht voor om eventuele aanspraken terzake aan het adres van JAWS te verhalen op de opdrachtgever en de opdrachtgever daartoe zo nodig in vrijwaring te roepen.
 7. De algemene voorwaarden van de BOP zijn binnen de bepalingen in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door JAWS ingediende factuur voor kandidaten te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Deze afwijkende voorwaarden kunnen rechtstreeks worden overeengekomen met de BOP. Afwijkende voorwaarden dienen akkoord bevonden te worden door de BOP alvorens van kracht te zijn.
 2. Betalingen aan kandidaten of het verstrekken van voorschotten aan kandidaten zijn voor rekening en risico, onverbindend voor JAWS en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Bij uitzending betaalt de opdrachtgever alleen het vooraf afgesproken uurtarief voor de gewerkte uren. Dit uurtarief is altijd exclusief reiskosten en BTW. Na nader te bepalen aantal gewerkte uren kan de kandidaat geheel kosteloos in dienst worden genomen door de opdrachtgever.
 4. Bij detachering betaalt de opdrachtgever het vooraf afgesproken uurtarief voor de uren zoals deze uren in het contract van de kandidaat bepaald zijn. Dit uurtarief is altijd exclusief reiskosten en BTW.
 5. In navolging op lid 1 geschiedt de facturering binnen de uitzending, detachering en payrolling per week. De facturering geschiedt door de BOP. Bij facturatie door de BOP zijn die algemene voorwaarden in het betreffende geval van overeenkomstige toepassing.
 6. Bij een succesvolle vervulling van de werving en selectieovereenkomst wordt door JAWS aan opdrachtgever een werving en selectie fee van een nader te bepalen percentage van het bruto jaarsalaris van de kandidaat in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Ook op het moment dat een kandidaat in deeltijd werkt, bedraagt de werving en selectie fee een nader te bepalen percentage over zijn/haar voltijd jaarsalaris, in plaats van haar deeltijd jaarsalaris. In de berekening van het bruto jaarsalaris wordt het vakantiegeld en een eventueel 13e maand meegenomen. Heeft de opdrachtgever geen 13e maand in zijn arbeidsvoorwaardenpakket dan neemt JAWS deze ook niet mee in het bruto jaarsalaris. Voor de betekenis van een succesvolle vervulling wordt in deze verwezen naar artikel 5.4 van deze voorwaarden.
 7. Indien een factuur van JAWS niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 7% per jaar.
 8. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 9. Datum van betaling is de datum waarop de bank het tegoed crediteert of het verschuldigde bedrag contant door JAWS en/of de BOP is ontvangen.
 10. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk bij JAWS zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 11. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie dan ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door JAWS is ingeroepen respectievelijk de vordering door JAWS ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
 12. Bij nalatigheid in betaling door opdrachtgever behoudt JAWS zich het recht voor de kandidaat terug te trekken zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder enige aansprakelijkheid.

 

Artikel 8. Tariefwijziging

 1. Het staat JAWS vrij, met inachtneming van het in de arbeidsvoorwaarden van de BOP bepaalde, een CAO verhoging van de branche waarin de kandidaat werkzaam is, door te voeren. JAWS heeft het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.
 2. Iedere verhoging van de loonkosten van een ter beschikking gestelde kandidaat als gevolg van gewijzigde wetgeving en/of wijzigingen van sociale lasten verzekeringswetten geeft JAWS het recht om met ingang van het tijdstip van die verhoging het door de opdrachtgever verschuldigde tarief dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Opdrachtgever zal van iedere wijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

 

Artikel 9. Industriële en intellectuele eigendom

 1. Alle door JAWS verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen e.d., software, films en andere beeld-, geluids-, en informatiedragers, zijn onderworpen aan de rechten van intellectuele en industriële eigendom van JAWS, dan wel aan die van haar leveranciers, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
 2. De onder lid 1 genoemde gegevens(dragers) mogen, met inbegrip van de daarop rustende en niet-exclusieve intellectuele en industriële eigendomsrechten, niet worden overgedragen aan derden en mogen uitsluitend door de opdrachtgever worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Een gebruiksrecht op de in lid 1 genoemde gegevens(dragers) kan slechts worden toegekend tegen een door JAWS te bepalen, bijzondere, vergoeding.
 3. De opdrachtgever staat ervoor in dat geen gegevens betreffende de door JAWS gebezigde werkwijze en/of instructiemateriaal, dan wel alle door JAWS verstrekte informatie aan derden wordt getoond of bekend gemaakt.
 4. JAWS is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom die de kandidaat aan de opdrachtgever verbeurt, of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht of gedetacheerde zich beroept op enig recht van intellectuele eigendom of industriële eigendom.
 5. Het staat de opdrachtgever vrij om een aparte regeling te treffen met de kandidaat aangaande rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van werkzaamheden van de kandidaat in het kader van de overeenkomst.

 

Artikel 10. Geheimhouding en afspraken

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 is de opdrachtgever aan JAWS een direct opeisbare boete verschuldigd van € 15.000,- per overtreding.
 3. Indien JAWS op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of aangewezen derden (mede) te verstrekken, en JAWS zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is JAWS niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op welke grond dan ook.
 4. Voor alle zaken die de opdrachtgever aan de kandidaat (laptop, telefoon, etc.) ter beschikking stelt, erkent JAWS generlei aansprakelijkheid.
 5. Voor alle afspraken die de opdrachtgever rechtstreeks, zonder tussenkomst van JAWS, met de kandidaat maakt, is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk en dient de opdrachtgever zelf voor schriftelijke vastlegging zorg te dragen. JAWS erkent in deze generlei aansprakelijkheid.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De werkzaamheden van de kandidaat vinden plaats onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
 2. JAWS draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door JAWS ter beschikking gestelde kandidaten mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf.
 3. JAWS draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van een kandidaat met wie de opdrachtgever (mede) als gevolg van de werving en selectie door JAWS een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.
 4. Evenmin is JAWS aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die door JAWS ter beschikking gestelde kandidaten hebben aangegaan en die de opdrachtgever binden of die op andere wijze voor deze kandidaten zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever en die de opdrachtgever of zijn personeel of andere derden binden.
 5. De opdrachtgever zal aansprakelijk zijn en JAWS vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van kandidaten tot vergoeding van geleden schade.
 6. De samenwerkingsovereenkomst tussen JAWS en de BOP is van toepassing. JAWS is evenmin aansprakelijk voor schade die door inmenging van de BOP wordt geleden, tenzij nadrukkelijk anders uit de samenwerkingsovereenkomst voortvloeit. De algemene voorwaarden van de BOP zijn leidend in relaties waarbij de BOP betrokken is. Hiervoor wordt verder verwezen naar de samenwerkingsovereenkomst tussen JAWS en de BOP en deze blijft altijd van toepassing.
 7. De opdrachtgever kan op grond van redelijkheid en billijkheid jegens de kandidaat aansprakelijk zijn voor schade aan eigen zaken van die kandidaat die hij gebruikt ter uitvoering van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van de kandidaat. JAWS draagt potentiële kandidaten aan en bemiddelt tussen kandidaat en opdrachtgever. De uiteindelijke keuze voor een kandidaat wordt gedaan door de opdrachtgever. Voor deze keuze is de opdrachtgever uitsluitend zelf verantwoordelijk. JAWS accepteert, indien achteraf blijkt dat er een verkeerde keuze is gemaakt, geen aansprakelijkheid.

 

Artikel 12. (Verbod tot) indienstneming van personeel

 1. De opdrachtgever zal de werving en selectie fee aan JAWS verschuldigd zijn zodra hij voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met een door JAWS geworven en/of geselecteerde kandidaat.
 2. Bij uitzending mag de opdrachtgever, na nader te bepalen aantal uren, de kandidaat geheel kosteloos in dienst nemen, mits anders door partijen is bepaald en schriftelijk is vastgelegd.
 3. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen, twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten, niet toegestaan met deze kandidaten van JAWS rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JAWS.
 4. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de overeenkomst en tot twaalf maanden na afloop van de opdracht niet toegestaan met kandidaten van JAWS rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van JAWS.
 5. In geval van overtreding van lid 3 en/of 4 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan JAWS een boete verschuldigd ter grootte van 25% van het jaarsalaris van de betreffende kandidaat, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet.

 

Artikel 13. Verbod tot wederuitzending en detachering in het buitenland

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een bij hem uitgezonden of gedetacheerde kandidaat zelf ter beschikking te stellen aan derden, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door JAWS en/of de BOP.
 2. Het is de opdrachtgever verboden een aan hem ter beschikking gestelde kandidaat zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAWS en de BOP buiten Nederland te werk te stellen of anderszins te verplichten of te verzoeken in verband met de werkzaamheden naar een plaats buiten Nederland te gaan. De opdrachtgever dient de kandidaat onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren zodra JAWS haar haar toestemming aan de opdrachtgever intrekt.

 

Artikel 14. Freelancers/ ZZP-ers

 1. JAWS draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en/of verliezen aan derden, de opdrachtgever of de freelancer/ZZP-er, ten gevolge van handelen of nalaten van de freelancer/ZZP-er en/of opdrachtgever en/of derden. De freelancer/ZZP-er is uitsluitend zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor een goede uitvoering van zijn werkzaamheden. Zowel de freelancer/ZZP-er als de opdrachtgever zullen JAWS vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van enige vordering tot vergoeding van geleden schade.
 2. Het is de opdrachtgever en aan de opdrachtgever gelieerde vennootschappen, twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van freelancers/ZZP-ers, niet toegestaan met deze freelancers/ZZP-ers van JAWS rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van JAWS.
 3. Het is de opdrachtgever en aan opdrachtgever gelieerde vennootschappen tijdens de opdracht en tot twaalf maanden na afloop van de overeenkomst niet toegestaan met freelancer/ZZP-er van JAWS rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behoudens vooraf schriftelijke toestemming van JAWS.
 4. In geval van overtreding van lid 2 en/of 3 van dit artikel is de (potentiële) opdrachtgever aan JAWS een boete verschuldigd ter grootte van € 25.000,-. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet.
 5. De algemene voorwaarden van de BOP zijn inzake dit artikel van overeenkomstige toepassing. JAWS treedt in het kader van freelancers en ZZP-ers op als bemiddelaar.

 

Artikel 15. Geschillenregeling

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen waarvoor een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Zutphen.

Ons team met specialisten staat klaar om u vakkundig te helpen

Maak kennis met JAWS en laat contact met je opnemen